Благодійна організація
"Лікарняна каса столичної поліції"

СТАТУТ БО «ЛІКАРНЯНА КАСА СТОЛИЧНОЇ ПОЛІЦІЇ»

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                        позачерговою Конференцією

                                                        Благодійної організації «Лікарняна                                                           каса столичної міліції»                      

                                                        Протокол  № 1 від 13.01.2016 р.

 

 

 

 

С Т А Т У Т


БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

"ЛІКАРНЯНА КАСА СТОЛИЧНОЇ ПОЛІЦІЇ"

 

нова редакція

(ідентифікаційний код 36468689)

 

 

РОЗДІЛ І. Загальні положення

1.1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛІКАРНЯНА КАСА СТОЛИЧНОЇ МІЛІЦІЇ" змінила назву на БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛІКАРНЯНА КАСА СТОЛИЧНОЇ ПОЛІЦІЇ" (надалі — ЛКСП) є громадською недержавною членською благодійною організацією, яка об’єднує фізичних та юридичних осіб на добровільній основі та спільності інтересів з метою здійснення благодійної діяльності у відповідності з Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» і не передбачає отримання прибутку від даної діяльності.

1.2. ЛКСП створена на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

1.3. Діяльність ЛКСП має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної підтримки.

1.4. ЛКСП у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», іншими нормативно-правовими актами законодавства, що регулюють благодійну діяльність, благодійні організації та лікарняні каси цим Статутом, іншими документами, які затверджуються органами управління в межах їх компетенції.

1.5. ЛКСП набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації. ЛКСП має свої круглу печатку, штамп, фірмовий бланк зі своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в установах банків, власну символіку, зразки якої затверджуються Правлінням.

1.6. Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у діяльність ЛКСП, як і втручання ЛКСП у діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законодавством, забороняється.

1.7. ЛКСП має статус місцевої членської благодійної організації. Діяльність ЛКСП поширюється на територію м. Києва та Київської області.

1.8. Назва Благодійної організації:

українською мовою повна: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛІКАРНЯНА КАСА СТОЛИЧНОЇ ПОЛІЦІЇ"

українською мовою скорочена: ЛКСП

російською мовою повна: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БОЛЬНИЧНАЯ КАССА СТОЛИЧНОЙ ПОЛИЦИИ"

російською мовою скорочена: БКСП

1.9. Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 19

1.10. Організаційно-правова форма: членська благодійна організація.

 

РОЗДІЛ ІІ.  Предмет діяльності. Основні цілі та завдання.

2.1. Предметом діяльності ЛКСП є благодійна діяльність в інтересах набувачів благодійної допомоги  (окремих категорій суспільства, юридичних та фізичних осіб згідно з метою діяльності організації).

2.2. Головною метою ЛКСП є об’єднання зусиль громадськості, юридичних та фізичних осіб м. Києва та Київської області для здійснення заходів, спрямованих на покращення медичного забезпечення членів ЛКСП у випадку їх захворювання шляхом медикаментозного, діагностичного, консультативного забезпечення лікувально-діагностичного процессу в лікувально-профілактичних закладах; а також сприяння розвитку охорони здоров’я, вдосконалення медичної допомоги населенню, втілення нових форм діагностики та лікування.

2.3. Основними завданнями ЛКСП є:

 • медикаментозне забезпечення членів ЛКСП в разі їх захворювання ліками, виробами медичного призначення, витратними матеріалами;
 • аналіз та узагальнення передового вітчизняного та іноземного досвіду в сфері охорони здоров’я;
 • допомога медичним закладам в забезпеченні лікувальними препаратами, обладнанням, апаратурою та інструментарієм;
 • інформаційна та роз’яснювальна робота по залученню юридичних та фізичних осіб, в тому числі іноземних, для фінансового забезпечення діяльності ЛКСП.

2.4. Для виконання основних завдань ЛКСП діє в наступних напрямках:

2.4.1. Акумулює фінансові та матеріальні ресурси, спрямовує їх на благодійні цілі згідно статутних завдань.

2.4.2. Сприяє:

 • розвитку сучасних технологій і методів лікування хворих, цільових програм, спрямованих на вдосконалення організації охорони здоров’я та поліпшення медичного забезпечення членів ЛКСП;
 • впровадженню елементів загальнодержавного медичного страхування в системі охорони здоров’я;
 • покращенню захисту материнства та дитинства, малозабезпечених верств населення (інвалідів, осіб похилого віку);
 • пропаганді здорового способу життя;
 • розвитку зв’язків медичної громадськості із всеукраїнськими, місцевими та міжнародними організаціями з питань вдосконалення роботи у сфері охорони здоров’я;
 • проведенню медичних конференцій, семінарів, симпозіумів;
 • консультативній і лікувальній діяльності в галузі охорони здоров’я;
 • підготовці наукових кадрів та підвищенню кваліфікації спеціалістів, задіяних в наданні медичної допомоги членам ЛКСП;
 • підвищенню кваліфікації спеціалістів, задіяних в наданні медичної допомоги членам ЛКСП;
 • міжнародному співробітництву в галузі медицини, обміну досвідом та кадрами, розробці спільних гуманітарних програм.

2.4.3. Надає матеріальну допомогу набувачам благодійної допомоги,  в т.ч. медичним працівникам, здійснює матеріальне стимулювання висококваліфікованих медичних працівників.

2.4.4. Здійснює видавничу діяльність, засновує засоби масової інформації.

 

РОЗДІЛ ІІІ. Форми здійснення благодійної діяльності

3.1. Благодійна допомога може надаватись у вигляді:

- одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

- систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

- фінансування конкретних цільових програм;

- допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

- дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) користування об’єктами власності;

- подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

- дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

- прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійної діяльності;

- інших заходів, не заборонених чинним законодавством України.

3.2. Здійснення благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації чи ліцензування в установленому законом порядку.

 

РОЗДІЛ ІV. Органи управління

4.1. Органами управління ЛКСП є Конференція, Правління, Наглядова рада та Виконавча дирекція. Рішенням конференції ЛКСП можуть бути створені й інші органи управління, діяльність яких не суперечить чинному законодавству.

4.2. Органи управління ЛКСП створюються та діють у порядку, визначеному цим Статутом та нормативно-правовими актами України.

4.3. Конференція ЛКСП (далі – Конференція).

4.3.1. Конференція є вищим органом управління.

4.3.2. Конференція може приймати рішення з будь-яких питань діяльності ЛКСП, якщо вони не суперечать діючому законодавству.

4.3.3. До виключної компетенції Конференції належить:

 • внесення до Статуту змін і доповнень;
 • обрання членів Правління та Наглядової ради;
 • прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію ЛКСП;
 • затвердження звітів Правління та Наглядової ради.

4.3.4. Конференція може передати частину своїх повноважень (окрім тих які складають її виключну компетенцію) іншим органам управління.

4.3.5. Повідомлення про скликання чергової Конференції повинно бути зроблене не пізніше ніж за 20 календарних днів до її скликання із зазначенням часу і місця її проведення та порядку денного.

4.3.6. Конференція вважається правомочною, якщо на ній представлено не менш як 50 відсотків членів ЛКСП.

4.3.7. Рішення Конференції про ліквідацію та реорганізацію, внесення змін та доповнень до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 членів ЛКСП, присутніх на конференції. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів.

4.3.8. Порядок проведення Конференції визначається цим Статутом.

4.3.9. Рішення Конференції  оформляється протоколом, який підписується Головою та секретарем Конференції.

Протоколи є обов’язковими для зберігання відповідно до законодавства України. На вимогу членів ЛКСП їм можуть видаватися для ознайомлення протоколи Конференції, а також засвідчені посадовими особами витяги з протоколів.

4.3.10. Конференція скликається органами управління не рідше одного разу на 5 років.

Позачергова Конференція скликається органами управління з власної ініціативи у будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси організації або на вимогу половини членів ЛКСП.

Повідомлення про позачергову Конференцію має бути зроблене у строки, встановлені для скликання чергової Конференції.

4.4. Правління ЛКСП (далі – Правління).

4.4.1. Правління є виконавчим органом ЛКСП. Повноваження Правління визначаються цим Статутом та відповідним положенням.

4.4.2. Правління представляє інтереси ЛКСП в період між Конференціями.

Правління підзвітне Конференції і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Положенням про Правління, контролює і регулює діяльність Виконавчої дирекції.

4.4.3. До компетенції Правління належить:

 • затвердження положень, що регулюють реалізацію основних цілей та завдань, передбаченим цим Статутом;
 • прийняття нових членів до лікарняної каси та припинення членства у ній;
 • прийняття рішень про використання тимчасово вільних коштів;
 • затвердження кандидатури Виконавчого директора;
 • затвердження кошторису та штатного розпису Виконавчої дирекції;
 • реалізація права власності на майно та кошти лікарняної каси;
 • затвердження зразків печаток, штампів, бланків, символіки ЛКСП, положень про них;
 • вирішує інші питання для виконання статутних завдань.

4.4.4. Правління обирається Конференцією строком на п’ять років.

4.4.5. У разі дострокового припинення повноважень членом Правління на зборах трудового коллективу обирається представник, який на черговому засіданні Правління вводиться до його складу з набуттям усіх повноважень члена Правління.  

4.4.6. Члени Правління працюють на громадських засадах. Ними не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах з ЛКСП, крім Виконавчого директора, який є членом Правління за посадою.

4.4.7. Кількісний склад Правління визначається Конференцією, але не може бути меншим ніж 20 осіб.

4.4.8. Організаційною формою роботи Правління є засідання, що скликаються у строки, визначені положенням, але не рідше одного разу на квартал.

4.4.9. У засіданнях Правління можуть брати участь представники Наглядової ради та Виконавчої дирекції з правом дорадчого голосу.

Позачергові засідання Правління скликаються за наполяганням Голови Правління, половини членів Правління, а також Наглядової ради.

4.4.10. Правління правомочне приймати рішення, якщо на його засіданні присутні не менше половини його членів.

Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як половина його членів, які беруть участь у засіданні. При однаковій кількості голосів «за» і «проти» голос Голови Правління є вирішальним.

Рішення Правління оформляється протоколом, який підписується Головою та секретарем Правління. Протоколи є обов’язковими для зберігання відповідно до законодавства України.

4.4.11. Правління звітує про свою діяльність перед Конференцією.

4.4.12. Очолює Правління Голова, який обирається членами Правління з його складу на термін повноваження Правління.

4.4.10. Голова Правління:

 • організовує роботу Правління у період між Конференціями;
 • контролює виконання рішень Конференції,  Наглядоваї ради та Правління;
 • сприяє розробці стратегічних напрямків розвитку та діяльності ЛКСП;
 • головує на засіданнях Правління, підписує рішення Правління;
 • звітує про роботу Правління на Конференції.

На  Голову Правління можуть бути покладені й інші обов’язки по забезпеченню поточної діяльності ЛКСП.

Голова Правління несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

4.5. Адміністративно - виконавчий орган - Виконавча дирекція (далі – Виконавча дирекція).

4.5.1. Для забезпечення поточної діяльності Правлінням створюється Виконавча дирекція на чолі з Директором. Виконавча дирекція складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах з ЛКСП.

4.5.2. Виконавча дирекція здійснює свою діяльність згідно з цим Статутом та Положенням про Виконавчу дирекцію.

4.5.3. Виконавча дирекція:

 • організовує проведення Конференції;
 • готує документи на засідання Правління;
 • подає пропозиції щодо використання коштів ЛКСП;
 • координує роботу установ охорони здоровя, в частині надання медичної допомоги членам ЛКСП;
 • визначає потребу в медикаментах;
 • забезпечує виконання укладених договорів, угод, контрактів, що стосуються діяльності ЛКСП;
 • здійснює поточну адміністративно-господарську діяльність ЛКСП.

4.5.4 Директор:

 • є членом Правління за посадою;
 • без доручення діє від імені ЛКСП, представляє її у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями;
 • укладає договори, угоди, контракти, підписує інші документи, що стосуються діяльності лікарняної каси;
 • відкриває рахунки в банку;
 • підписує доручення на провадження дій від імені лікарняної каси;
 • призначає на посади та звільняє з посад працівників Виконавчої дирекції, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства про працю;
 • вирішує інші питання діяльності ЛКСП відповідно до її внутрішніх документів та цього Статуту.

4.5.5. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Виконавчу дирекцію завдань.

4.5.6. На працівників Виконавчої дирекції поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

 

4.6. Наглядова рада.

4.6.1. Наглядова рада здійснює розпорядчі та контролюючі функції в благодійній організації.

4.6.2. Наглядова рада підзвітна Конференції.

4.6.3. Кількісний склад Наглядової ради складається з 7-ми осіб.

До складу Наглядової ради не можуть входити члени Правління та особи, які перебувають з ЛКСП у трудових відносинах.

4.6.4. Перевірки результатів фінансово-господарської та іншої благодійної діяльності ЛКСП проводяться Наглядовою радою не рідше одного разу на рік, про що складається відповідний акт. Позапланові перевірки проводяться за власним планом або за рішенням Правління.

Наглядова рада доповідає про результати проведених перевірок Конференції та інформує Правління.

4.6.5. На вимогу Наглядової ради їй надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб ЛКСП.

Наглядова рада має право за погодженням із Правлінням залучати на договірних засадах до проведення перевірок зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах з ЛКСП.

4.6.6. Засідання Наглядової ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. Кожен член Наглядової ради має один голос. При однаковій кількості голосів «за» і «проти» голос Голови є вирішальним. Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів.

4.6.7. Члени Наглядової ради вправі брати участь у засіданні Правління з правом дорадчого голосу.

4.6.8. Наглядова рада зобов’язана вимагати позачергового скликання Конференції у разі виникнення загрози інтересам ЛКСП або виявлення зловживань посадовими особами Правління чи Виконавчої дирекції.

4.7. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов’язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за рахунок ЛКСП за рішенням Правління.

 

РОЗДІЛ V. Джерела фінансування. Майно та кошти ЛКСП

5.1. Джерелами формування майна та коштів є:

 • внески засновників та членів;
 • благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер, надані фізичними та юридичними особами;
 • надходження від проведення благодійних компаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів;
 • доходи від депозитних вкладів та цінних паперів;
 • інші джерела надходжень, що не заборонені чинним законодавством України.

Джерелом формування майна та коштів ЛКСП не можуть бути кредити. Майно та кошти ЛКСП не можуть бути предметом застави.

5.2. У власності ЛКСП можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

Кошти та майно ЛКСП використовується для досягнення мети і виконання завдань згідно зі Статутом та для забезпечення власного функціонування. Кошти та майно ЛКСП, в тому числі при її ліквідації, не можуть перерозподілятись між її членами, а використовуються для виконання статутних завдань, на благодійні цілі або направляються в дохід держави.

5.3. ЛКСП здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання своїх статутних цілей та завдань. Вона користується самостійністю у питаннях прийняття рішень, що стосуються благодійної діяльності, використання матеріальних та фінансових ресурсів.

Розмір витрат на утримання ЛКСП не може перевищувати 20% від кошторису організації в поточному році.

5.4. Діяльність ЛКСП, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова господарська діяльність. Надходження ЛКСП від своєї діяльності спрямовуються виключно на благодійну діяльність.

 

РОЗДІЛ VІ. Права та обов’язки ЛКСП

6.1. З метою здійснення благодійної діяльності ЛКСП через своїх посадових осіб та органів управління має право:

 • самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам;
 • використовувати благодійні пожертвування, що надходять до ЛКСП, на реалізацію благодійної програми, згідно з умовами цього пожертвування;
 • об’єднуватись у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
 • здійснювати обмін інформацією та спеціалістами з іншими організаціями;
 • визначати форми, об’єкти та суб’єкти й обсяги благодійної допомоги;
 • відкривати рахунки (в національній і іноземній валюті в установах банків);
 • самостійно встановлювати розмір благодійних внесків;
 • бути членом інших благодійних організацій;
 • мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації, згідно чинного законодавства України;
 • популяризувати своє ім’я (назву), символіку;
 • володіти, користуватись і розпоряджатись майном та іншою власністю ЛК у встановленому законодавством порядку;
 • на здійснення міжнародної благодійної діяльності, не забороненої чинним законодавством України.

6.2. ЛКСП зобов’язується забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність.

6.3. Засновники та працівники ЛКСП не мають права отримувати матеріальні переваги і додаткові кошти у зв’язку зі своїм становищем в цій організації, крім тих, що передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

 

РОЗДІЛ VІІ. Члени ЛКСП, їх права і обов’язки

7.1. Членами ЛКСП можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи, які підтримують мету та завдання ЛКСП, надають їй матеріальну підтримку або які надають іншу підтримку, що не суперечить діючому законодавству, спрямовану на реалізацію її мети і завдань.

7.2. Юридичні особи, які є членами ЛКСП, здійснюють свої повноваження через своїх представників.

7.3. Для вступу до ЛКСП, особа, яка бажає вступити до неї, подає заяву. У разі колективного вступу підприємство, установа чи організація направляє рішення трудового колективу.

7.4. Член ЛКСП може бути виключений з неї за рішенням Правління у разі невиконання чи порушення ним статутних вимог.

7.5. Ніхто не може бути примушений до вступу в ЛКСП, членство в ній є суто добровільним.

7.6. Члени ЛКСП мають право:

 • брати участь в управлінні справами ЛКСП, обговоренні питань її діяльності;
 • бути обраними до виконавчих та контролюючих органів;
 • брати участь в роботі ЛКСП;
 • вносити пропозиції щодо включення питань до порядку денного Конференції, Правління;
 • одержувати матеріальну та іншу підтримку щодо захисту та реалізації своїх прав та інтересів, здійснення власних творчих ідей;
 • отримувати від ЛКСП інформацію стосовно її діяльності;
 • добровільно виходити з ЛКСП.

7.7. Члени ЛКСП зобов’язані:

 • дотримуватись вимог Статуту і виконувати рішення Конференції;
 • регулярно сплачувати членські внески;
 • не допускати вчинення дій, які наносять шкоду ЛКСП;
 • надавати допомогу у пропагуванні діяльності ЛКСП.

7.8. Розмір вступних та членських внесків встановлюється Правлінням. Порядок сплати визначається відповідним Положенням, яке приймається Правлінням.

7.9. За активну участь в роботі ЛКСП до її членів можуть застосовуватись заходи заохочення.

7.10. Особи до 18 років, один із батьків яких є членом ЛКСП, мають право на матеріальну та іншу допомогу.  

 

РОЗДІЛ VІІІ. Реорганізація та ліквідація

8.1. Реорганізація ЛКСП здійснюється за рішенням Конференції, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

При реорганізації ЛКСП її права і обов’язки переходять до її правонаступників.

ЛКСП не може бути реорганізована в юридичну особу, метою якої є отримання прибутку.

8.2. Ліквідація ЛКСП здійснюється в установленому законодавством порядку.

При ліквідації за рішенням Конференції створюється ліквідаційна комісія, а у випадку прийняття такого рішення судовим органом — ліквідаційна комісія призначається органом, який прийняв дане рішення.

Орган, який прийняв рішення про ліквідацію ЛКСП, після прийняття рішення про ліквідацію, визначає порядок та строки її проведення, строк подання претензій до ЛКСП.

З моменту прийняття рішення про ліквідацію до ліквідаційної комісії переходять усі повноваження по управлінню майном та справами ЛКСП, вона є єдиним уповноваженим представником благодійної організації з питань, що мають відношення до її діяльності.

Після ліквідації ЛКСП питання про майно вирішується у встановленому законодавством порядку.

 

РОЗДІЛ ІХ. Внесення змін та доповнень до Статуту 

9.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Конференції,  за умови, що таке рішення прийнято 3/4 голосів членів ЛКСП, які присутні на Конференції.

9.2. Про зміну статутних документах ЛКСП повідомляється у 10-ти денний термін до реєструючого органу.